• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 6 ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting