• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติและการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลงวันที่ 9 พ.ย. 2565 16:05 น.

จำนวนผู้อ่าน 119 คน