• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ และยุทธศาสตร์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์ : บริหารจัดการงานยุติธรรมอย่างมีมาตรฐาน พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ : 

1. อำนวยความยุติธรรมและสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน

2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและศักยภาพของบุคลากร

3. พัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมทางเลือก

ยุทธศาสตร์ :

1. อำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

2. พัฒนาระบบงาน พัฒนาด้านเทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
มีทัศนคติมุ่งบริการ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. 
เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงวันที่ 23 พ.ย. 2563 13:50 น.

จำนวนผู้อ่าน 458 คน