• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

โครงสร้างองค์กรของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 1 ฝ่าย ดังนี้

        1. ฝ่ายอำนวยการ
            - งานเลขานุการของผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
            - งานธุรการทั่วไป งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ อาคารและสถานที่
            - งานประชาสัมพันธ์ และงานศูนย์บริการประชาชน
            - ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด
            - งานกรมการจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
            - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

      2. กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ
            - งานประสานและให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน 
            - งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (กองทุนยุติธรรม งานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
              และงานร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน)
            - งานไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท  
            - งานเสริมสร้างความเป็นธรรมและอำนวยความยุติธรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่
              ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด
            - งานนิติการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
            - งานนโยบายตามรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรม เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ดินทำกิน ทรัพยากรธรรมชาติ
              และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
            - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

        3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม
            - งานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมในจังหวัดและกระบวนการยุติธรรมทางเลือกรวมทั้งอาสาสมัครยุติธรรม 
            - งานจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
               แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
            - งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            - งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการวางแผนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
              การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน การจัดทำแผนและโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด 
            - งานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด
            - งานตามนโยบายรัฐบาล เช่น การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ เป็นต้น
            - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ลงวันที่ 23 พ.ย. 2563 14:23 น.

จำนวนผู้อ่าน 533 คน