• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ผลการดำเนินการ

การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้องและทันเวลา

มีการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

มีการนำระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคลระดับกรม (DPIS) มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม และสมรรถนะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่

- การใช้งานระบบ New GFMIS

- การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

- การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ

- การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)

มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง

มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการประชุมของหน่วยงานเป็นประจำทุก ๒ เดือน

เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม

- มีการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานมีคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ไม่มีบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการร้องเรียนหรือถูกดำเนินการทางวินัย

บุคลากรมีความผาสุกและพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน

- มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อทำให้พื้นที่สำนักงานมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

- มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ การอวยพรวันเกิด การรดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ การจัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ การจัดเลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่งบุคลากร

 

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 20 เม.ย. 2564 10:01 น.

จำนวนผู้อ่าน 551 คน